เมนูหลัก

IHM245MICE BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจไมซ์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R22232C13103W 
อาจารย์: อาจารย์ชรินทร์ทิพย์ จันทพันธ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี13-10-3
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = IEL233 
Course Description
การจัดประชุม และนิทรรศการในองค์การ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ขั้นตอนการวางแผนงานการจัดประชุมและนิทรรศการ ตั้งแต่การดำเนินงานก่อนจัดงาน การพิจารณาเลือกสถานที่ อุปกรณ์ในการจัดงาน สิ่งอำนวยความสะดวก การประสานงานกับหน่วยงานต่าง การประเมินผลการดำเนินงาน

Fundamentals of Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions in national and international business are included. Planning and operation management for individuals and organizations will be emphasized.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต