เมนูหลัก

IEN345CRITICAL THINKING AND ANALYSIS IN ENGLISH FOR HOTEL BUSINESS
IEN345การใช้ภาษาอังกฤษในการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์สำหรับธุรกิจโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  011 ศ.13:00-17:00R25032C10010W CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-0-10
สอบปลายภาค:
Course Description
การใช้กลยุทธ์ในการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ในประเด็นที่กำลังเป็นข้อโต้แย้งในธุรกิจการโรงแรม โดยใช้จริยธรรมในตัดสินอย่างมีเหตุผล และสามารถรับมือกับข้อโต้แย้งต่างๆอย่างมืออาชีพ

Applying strategy to read and analyze hotel business data in order to understand content and organization. To understand current issues, belief system and ethical position,
to appraise information and discuss controversial topics intelligently and construct arguments.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต