เมนูหลัก

IJP141FUNDAMENTAL JAPANESE LANGUAGE FOR HOTEL BUSINESS
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเพื่องานบริการธุรกิจโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  011 พ.09:00-12:00R28302C40040W CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์นิชิดะ ริคิฮิโระ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-0-40
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: =GEN119/GE164 
  021 อ.13:00-16:00R28282C1028W 
อาจารย์: อาจารย์นิชิดะ ริคิฮิโระ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-2-3
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2828
หมายเหตุ: =GEN119 
Course Description
การใช้ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานในการสื่อสารด้านธุรกิจบริการในโรงแรม ที่เกี่ยวข้องแขกและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ รวมทั้งการประสานงานภายในองค์กร และการประสานงานระหว่างโรงแรมในเครือข่ายและนอกเครือข่ายที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร
สื่อสาร โดยเน้นทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ในสถานการณ์จริงและฝึกปฏิบัติที่ใช้สื่อการสอนแบบบูรณาการณ์ เช่น การแนะนำบริการแผนกต่างๆในโรงแรม สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม และการให้ข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับแขกที่มาใช้บริการและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ
Fundamental Japanese communication skills: reading, writing, listening and speaking, dealing with hotel’s guests, co-workers and public. Practice Japanese language used in the hospitality fields to be fluent and accurate
in listening and speaking reinforced by multimedia and integration of skills as well as real situations in hotel services and operations for interactive learning and participation.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต