เมนูหลัก

IJP344JAPANESE LANGUAGE FOR FRONT OFFICE
ภาษาญี่ปุ่นสำหรับงานบริการส่วนหน้าโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.13:00-17:00R28302C514W 
อาจารย์: อาจารย์นิชิดะ ริคิฮิโระ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-1-4
สอบปลายภาค: 8 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: = JP.344 
Course Description
การใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานบริการส่วนหน้าของโรงแรม ฝึกปฏิบัติทั้ง 4 ทักษะ เน้นด้านการฟังและการพูด เพื่อสื่อสารกับแขก เช่น การสำรองห้องพัก การต้อนรับ การลงทะเบียนเข้าพัก การจัดหาห้องพัก การใช้คอมพิวเตอร์ในการประสานงาน
และการสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างแผนกบริการส่วนหน้า กับแผนกอื่นๆ รวมทั้งบริษัทนำเที่ยว สายการบิน และองค์กรภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Japanese communication skills: reading, writing, listening and speaking, focuses on front office tasks including vocabularies and expressions used in different situations with clients and supporting departments. Practice in reading and writing different
forms of rooms divisions and receptions by using business letters, and electronic mails. Focus on Japanese communication skills in dealing with advanced technology; for example,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต