เมนูหลัก

IKO141FUNDAMENTAL KOREAN LANGUAGE fOR HOTEL BUSINESS
ภาษาเกาหลีพื้นฐานเพื่องานบริการธุรกิจโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.08:30-12:30R24252C1028W 
อาจารย์: A.SUN MI YOO
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-2-8
สอบปลายภาค:
Course Description
การใช้ภาษาเกาหลีพื้นฐานในการสื่อสารด้านธุรกิจบริการในโรงแรม ที่เกี่ยวข้องแขกและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ รวมทั้งการประสานงานภายในองค์กร และการประสานงานระหว่างโรงแรมในเครือข่ายและนอกเครือข่ายที่ต้องใช้ภาษาเกาหลี
ในการสื่อสาร โดยเน้นทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ในสถานการณ์จริงและฝึกปฏิบัติที่ใช้สื่อการสอนแบบบูรณาการณ์ เช่น การแนะนำบริการแผนกต่างๆในโรงแรม สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม และการให้ข้อมูลต่างๆที่จำเป็นสำหรับแขกที่มาใช้บริการและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ
Fundamental Korean communication skills: reading, writing, listening and speaking, dealing with hotel’s guests, co-workers and public. Practice Korean language used in the hospitality fields
to be fluent and accurate in listening and speaking reinforced by multimedia and integration of skills as well as real situations in hotel services and operations for interactive learning and participation.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต