เมนูหลัก

IKO344KOREAN LANGUAGE fOR FRONT OFFICE
ภาษาเกาหลีสำหรับงานบริการส่วนหน้าโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.13:00-17:00R24252C20812W 
อาจารย์: A.SUN MI YOO
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-8-12
สอบปลายภาค:
Course Description
การใช้ภาษาเกาหลีเพื่องานบริการส่วนหน้าของโรงแรม ฝึกปฏิบัติทั้ง 4 ทักษะ เน้นด้านการฟังและการพูด เพื่อสื่อสารกับแขก เช่น การสำรองห้องพัก การต้อนรับ การลงทะเบียนเข้าพัก การจัดหาห้องพัก
การใช้คอมพิวเตอร์ในการประสานงาน และการสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างแผนกบริการส่วนหน้า กับแผนกอื่นๆ รวมทั้งบริษัทนำเที่ยว สายการบิน และองค์กรภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Korean communication skills: reading, writing, listening and speaking focusing on front office tasks including vocabulary and expressions used in different situations with clients and supporting departments.
Practice reading and writing different forms of business letters and electronic mails for room divisions and reception. Focus on Korean communication skills in dealing with advanced technology; for example, telephone, and modern computerized programs.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต