เมนูหลัก

HM.101PRINCIPLES OF HOTEL AND LODGING MANAGEMENT
จร.101หลักการจัดการโรงแรมและที่พัก
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  010 อ.09:00-12:00R24182C75075M CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์สาวิตตรี จบศรี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี75-0-75
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  020 อ.13:00-16:00R24182C755124M 
อาจารย์: อาจารย์สาวิตตรี จบศรี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี75-51-24
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  030 พ.09:00-12:00R24182C756213M 
อาจารย์: อาจารย์สาวิตตรี จบศรี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี75-62-13
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  040 พ.13:00-16:00R24182C75075M CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์สาวิตตรี จบศรี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี75-0-75
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  050 อ.09:00-12:00RN/AN/AC10010W 
  พฤ.09:00-12:00RN/AN/AC      
อาจารย์: อาจารย์สาวิตตรี จบศรี
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รายวิชานักศึกษารุ่นที่ 3 
Course Description
ความเป็นมา ความหมาย ความสำคัญของที่พักแรม ประเภทของที่พักแรม และโรงแรม การจัดโครงสร้างองค์กรของโรงแรม เพื่อการบริหาร การจัดการ และการให้บริการ
หน้าที่และความรับผิดชอบของงานในฝ่ายต่างๆ ของโรงแรม การจัดการให้บริการของโรงแรม ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จและส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม แนวโน้มการให้บริการที่พักแรมในยุคดิจิตอล


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต