เมนูหลัก

HM.102SERVICE PSYCHOLOGY
จร.102จิตวิทยาการบริการ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R22182C55550M 
อาจารย์: อาจารย์ลัดดาวัลย์ จูงหัตถการสาธิต
อาจารย์ชนิชา คูธรรมรักษ์
อาจารย์เขมกร อภิชาติยะกุล
อาจารย์ศุกร์โสภิศ เกตน์อัครวินท์
อาจารย์มรกต สุวัฒนพิเศษ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี55-54-1
สอบปลายภาค:
  020 อ.13:00-16:00R22182C40040M CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์ลัดดาวัลย์ จูงหัตถการสาธิต
อาจารย์ชนิชา คูธรรมรักษ์
อาจารย์เขมกร อภิชาติยะกุล
อาจารย์ศุกร์โสภิศ เกตน์อัครวินท์
อาจารย์มรกต สุวัฒนพิเศษ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-0-40
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ยุบรวม 010 
Course Description
ความหมายและความสำคัญของจิตวิทยาบริการ การใช้จิตวิทยาในการบริหารควบคุมบุคลากร การทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรอย่างมีความสุข การจัดการกับความเครียดในการทำงาน ประยุกต์หลักการทางจิตวิทยามาใช้ในงานบริการ
เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่มีความแตกต่างกันในด้านศาสนา สังคมและวัฒนธรรม และให้จัดการบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสร้างเสริมลักษณะบุคลิกภาคทั้งภายในและภายนอกให้เป็นผู้ให้บริการที่ดีเลิศ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต