เมนูหลัก

HM.104HOTEL SERVICE INNOVATION IN TOURISM INDUSTRY
จร.104นวัตกรรมการบริการของโรงแรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.13:00-15:00R2931M2C514W 
  พ.15:00-17:00R26262L      
อาจารย์: ดร.รจนา พึ่งสุข
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-1-4
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2736M
หมายเหตุ: = TM.207 
Course Description
ความหมาย ความสำคัญของนวัตกรรมการบริการในโรงแรมที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ระบบการบริการรับจองห้องพักแบบออนไลน์ การเข้าพัก การให้ข้อมูลข่าวสาร
การจ่ายค่าบริการการเข้าพัก การใช้โปรแกรมประยุกต์ในงานบัญชี งานการเงิน การตลาด และการติดต่อสัมพันธ์กับลูกค้าในและภายนอกโรงแรม เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต