เมนูหลัก

HM.208PROFESSIONAL ETHICS IN HOTEL CAREER
จร.208จรรยาบรรณวิชาชีพในงานโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R29302C80791M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร เรืองขำ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี80-79-1
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
7 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
7 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
7 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
  020 อ.13:00-16:00R29122C80773M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร เรืองขำ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี80-72-8
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
7 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
7 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
  030 พฤ.09:00-12:00R29252C80737M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร เรืองขำ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี80-73-7
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2423
7 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
7 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
  040 ส.09:00-12:00R24182C805723M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร เรืองขำ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี80-57-23
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2711A
7 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
7 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
Course Description
ความสำคัญและลักษณะของจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับพนักงานโรงแรมที่พึงมีต่อองค์กร ต่อลูกค้าภายในและภายนอก และต่อผู้ใช้บริการพักแรม สาเหตุของปัญหาทางจริยธรรมในการปฏิบัติงานของพนักงาน หลักการในการใช้เหตุผล และความคิดเชิงบวก
เพื่อเสริมสร้างและแก้ไขปัญหาจริยธรรมของพนักงานหลักการ แนวคิดของพระราชบัญญัติการโรงแรมและที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความต้องการรู้ในการให้บริการอย่างถูกต้องของพนักงานโรงแรม กรณีศึกษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต