เมนูหลัก

HM.208PROFESSIONAL ETHICS IN HOTEL CAREER
จร.208จรรยาบรรณวิชาชีพในงานโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R28202C10010M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร เรืองขำ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-0-10
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =HRM1104 
  020 อ.13:00-16:00R28202C523W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร เรืองขำ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-2-3
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =HRM1104 
Course Description
ความสำคัญและลักษณะของจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับพนักงานโรงแรมที่พึงมีต่อองค์กร ต่อลูกค้าภายในและภายนอก และต่อผู้ใช้บริการพักแรม สาเหตุของปัญหาทางจริยธรรมในการปฏิบัติงานของพนักงาน หลักการในการใช้เหตุผล และความคิดเชิงบวก
เพื่อเสริมสร้างและแก้ไขปัญหาจริยธรรมของพนักงานหลักการ แนวคิดของพระราชบัญญัติการโรงแรมและที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความต้องการรู้ในการให้บริการอย่างถูกต้องของพนักงานโรงแรม กรณีศึกษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต