เมนูหลัก

HM.316MARKETING FOR HOTEL BUSINESS
จร.316การตลาดโรงแรมและการขาย
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ส.09:00-12:00R24142C73730W 
อาจารย์: อาจารย์สาวิตตรี จบศรี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี70-70-0
รหัส 630607404759
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2733
29 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2732
29 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2735M
29 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
  020 ส.13:00-16:00R24142C70682W 
อาจารย์: อาจารย์สาวิตตรี จบศรี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี70-68-2
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2735M
29 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2737M
29 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2736M
Course Description
หลักการ แนวคิด องค์ประกอบทางการตลาด และการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อการทำตลาดของธุรกิจโรงแรมส่วนผสมทางการตลาด การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่อย่างสร้างสรรค์ การเสนอขายสินค้าและการบริการของโรงแรม
การประเมินผลกิจกรรมทางการตลาด เพื่อการวางแผนภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์โรงแรม กรณีศึกษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต