เมนูหลัก

HM.316MARKETING FOR HOTEL BUSINESS
จร.316การตลาดโรงแรมและการขาย
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R29252C61610W 
อาจารย์: อาจารย์สาวิตตรี จบศรี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-60-0
รหัส 630607400867
สอบปลายภาค:
  020 พ.13:00-16:00R29252C60519W 
อาจารย์: อาจารย์สาวิตตรี จบศรี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-51-9
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักการ แนวคิด องค์ประกอบทางการตลาด และการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อการทำตลาดของธุรกิจโรงแรมส่วนผสมทางการตลาด การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่อย่างสร้างสรรค์ การเสนอขายสินค้าและการบริการของโรงแรม
การประเมินผลกิจกรรมทางการตลาด เพื่อการวางแผนภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์โรงแรม กรณีศึกษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต