เมนูหลัก

HM.210FOOD AND BEVERAGE SERVICE OPERATION AND MANAGEMENT
จร.210การจัดการและปฏิบัติงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.08:30-10:30R.C 1072C60582M 
  พ.10:30-12:30Rป.อาฯ12L      
อาจารย์: อาจารย์สุภาวดี ธงภักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร เรืองขำ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-58-2
สอบปลายภาค:
  021 พ.13:00-15:00R.C 1072C63630M 
  พ.15:00-17:00Rป.อาฯ12L      
อาจารย์: อาจารย์สุภาวดี ธงภักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร เรืองขำ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-60-0
รหัส 610607401509,610607401385,640607402970
สอบปลายภาค:
Course Description
ความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มรายการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดเตรียมและการเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ การบริการอาหาร และเครื่องดื่มแบบต่างๆ การผสมเครื่องดื่ม หลักการและขั้นตอนในการเตรียมการ
และการให้บริการบริการอาหารและเครื่องดื่มในห้องอาหารและการจัดเลี้ยงในโอกาสต่างๆ การวางแผนอัตรากำลังคน องค์ประกอบความสำเร็จของงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม มีการฝึกปฏิบัติงาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต