เมนูหลัก

HM.211KITCHEN MANAGEMENT AND CULINARY ARTS
จร.211การจัดการงานครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  011 ส.08:30-10:30R.C 1072C40040M CLOSED 
  ส.10:30-12:30Rป.ครัว12L      
อาจารย์: อาจารย์อัจฉราภรณ์ อมรสิทธินนท์
อาจารย์รติยา อายุเจริญ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-0-40
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ยุบรวม 021 
  021 ส.13:00-15:00R.C 1072C62620M 
  ส.15:00-17:00Rป.ครัว22L      
อาจารย์: อาจารย์อัจฉราภรณ์ อมรสิทธินนท์
อาจารย์รติยา อายุเจริญ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี62-62-0
สอบปลายภาค:
Course Description
การจัดการและปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานครัว การจัดหน่วยงานและพนักงานแผนกครัว ประเภทและการบำรุงรักษาเครื่องใช้งานครัว ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ครัว การเลือกซื้อวัตถุดิบ การจัดเตรียมอาหารและการจัดรายการอาหาร
ศิลปะการตกแต่งอาหาร การจัดการด้านสุขอนามัยในการประกอบอาหาร มีการฝึกปฏิบัติงาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต