เมนูหลัก

HM.314HOUSEKEEPING OPERATION AND MANAGEMENT
จร.314การจัดการและการปฏิบัติงานแม่บ้าน
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.08:30-10:30R.C 1072C60582M 
  อ.10:30-12:30Rป.แม่ฯ2L      
อาจารย์: อาจารย์ยุวเรศ มาซอรี
คุณขวัญฤทัย เดชขุนทด
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-58-2
สอบปลายภาค:
  021 อ.13:30-15:30R.C 1072C60537M 
  อ.15:30-17:30Rป.แม่ฯ2L      
อาจารย์: อาจารย์ยุวเรศ มาซอรี
คุณขวัญฤทัย เดชขุนทด
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-53-7
สอบปลายภาค:
Course Description
การบริหารงานและปฏิบัติงานในแผนกแม่บ้าน การหมุนเวียนพนักงาน การควบคุมงาน การจัดและทำความสะอาด การจัดเตรียมห้องพักและส่วนสาธารณะของโรงแรมที่อยู่ในหน้าที่รับผิดชอบ การจัดการควบคุมดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
และเอกสารของงานแม่บ้าน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการประสานงานระหว่างแผนกแม่บ้านกับแผนกอื่นๆ ภายในโรงแรม มีการฝึกปฏิบัติงาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต