เมนูหลัก

HM.317FINANCE AND ACCOUNTING FOR HOTEL BUSINESS
จร.317การเงินและการบัญชีสำหรับธุรกิจโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R25282C81810M 
อาจารย์: อาจารย์สุทธิวรรณ กัลยา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี68-68-0
รหัส 630607404759,620607401081,620607401314,620607403035,620607402062,620607401440,620607403386,620607403575,620607401254,620607401308,620607401153,620607400679,620607400022
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  020 ศ.13:00-16:00R29062C69690M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี ปรีชาอนุสรณ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี61-61-0
รหัส 620607400621,620607404164,620607403133,620607403029,620607402333,610607401410,620607403490,620607404072
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  030 อ.09:00-12:00R24232C20020M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ชั้นปี 220-0-20
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: เฉพาะ นศ.รหัส 63 เท่านั้น 
Course Description
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี วิธีการบันทึกบัญชี การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท การจัดทำงบทดลอง การปรับปรุงรายการ การปิดบัญชี การจัดทำงบการเงิน เพื่อวัตผลการดำเนินงาน และแสดงฐานะการเงินของกิจการ การวิเคราะห์งบการเงิน
การควบคุมภายใน การจัดทำงบประมาณ ความรู้เกี่ยวกับต้นทุน และการใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจ และความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต