เมนูหลัก

HM.319SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES FOR HOTEL BUSINESS
จร.319การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับธุรกิจโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R2842M2C27261M 
อาจารย์: อาจารย์สาวิตตรี จบศรี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ชั้นปี 222-21-1
รหัส 610607401410,610607401594,610607400344,610607400461,600607484724
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เฉพาะนักศึกษารหัส 63 
Course Description
การศึกษาแนวคิด จัดทำแผนธุรกิจ และความเป็นไปได้ของโครงการ รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจโรงแรมขนาดย่อม เช่น บูติคโฮเทล ศูนย์สุขภาพ สถานพักฟื้น การจัดการโรงแรมเพื่อกีฬาและนันทนาการ
การหาแหล่งทุน การส่งเสริมการขาย ตลอดจนกรณีศึกษาต่างๆ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของธุรกิจดังกล่าวในอนาคต


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต