เมนูหลัก

HM.319SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES FOR HOTEL BUSINESS
จร.319การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับธุรกิจโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R29272C80782M 
อาจารย์: อาจารย์สาวิตตรี จบศรี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-59-1
รหัส 640607400206,640607400209,640607400405,640607401090,640607401091,640607401092,640607401093,640607401095,640607401118,640607401130,640607401213,640607401531,640607401571,640607401572,640607401767,640607401806,640607402283,640607402488,640607402667,630607402551,630607404759
สอบปลายภาค:
  020 ศ.13:00-16:00R29272C806911M 
อาจารย์: อาจารย์สาวิตตรี จบศรี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี80-69-11
สอบปลายภาค:
Course Description
การศึกษาแนวคิด จัดทำแผนธุรกิจ และความเป็นไปได้ของโครงการ รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจโรงแรมขนาดย่อม เช่น บูติคโฮเทล ศูนย์สุขภาพ สถานพักฟื้น การจัดการโรงแรมเพื่อกีฬาและนันทนาการ
การหาแหล่งทุน การส่งเสริมการขาย ตลอดจนกรณีศึกษาต่างๆ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของธุรกิจดังกล่าวในอนาคต


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต