เมนูหลัก

HM.492RESEARCH FOR HOTEL BUSINESS
จร.492การวิจัยสำหรับธุรกิจโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R29162C80782M 
อาจารย์: ดร.อธิป จันทร์สุริย์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี80-78-2
สอบปลายภาค:
  020 อ.13:00-16:00R29162C80773M 
อาจารย์: ดร.อธิป จันทร์สุริย์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี80-77-3
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจการโรงแรม หัวข้อประเด็นที่สำคัญหรือหัวข้อเฉพาะเรื่องของธุรกิจโรงแรม และแก้ไขปัญหา โดยศึกษากระบวนการ สถานการณ์ ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ลักษณะพิเศษของงาน และนำมาอภิปรายหาแนวทางแก้ไขในรูปแบบการจัดสัมมนาหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต