เมนูหลัก

HM.423ARTIFICIAL HANDICRAFT FOR HOTEL
จร.423ศิลปะประดิษฐ์แบบหัตถกรรมสำหรับงานโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  011 พฤ.08:30-10:30R.C 1062C30030M CLOSED 
  พฤ.10:30-12:30Rป.อาฯ12L      
อาจารย์: อาจารย์ศรัณย์ธร บุญพิทักษ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-0-30
สอบปลายภาค: 27 ก.ย. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: ยุบรวม HM.430 
Course Description
การประยุกต์ศิลปะหัตถกรรมไทยในการประดิษฐ์วัสดุตกแต่งที่ใช้ในพื้นที่บริการต่างๆ ของโรงแรม งานดอกไม้ ใบตอง การแกะสลักผักผลไม้ และน้ำแข็ง การตกแต่งโต๊ะอาหารโดยใช้ผ้าไทย การออกแบบตกแต่งเวทีและ สถานที่ต่างๆ เพื่อการแสดงและการจัดเลี้ยง มีการฝึกปฏิบัติงานหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต