เมนูหลัก

HM.424BAKERY PRODUCTION AND SERVICE
จร.424การผลิตและบริการขนมอบ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  011 พฤ.08:30-10:30R.C 1052C40040M CLOSED 
  พฤ.10:30-12:30RBAKERY2L      
อาจารย์: อาจารย์ชานนท์ สืบสายไทย
อาจารย์รติยา อายุเจริญ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-0-40
สอบปลายภาค: 3 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
ความสำคัญ รูปแบบ ลักษณะของขนมอบในการบริการอาหาร เครื่องดื่ม และการจัดเลี้ยงของโรงแรม การคัดสรรวัตถุดิบในการทำขนมอบ การทำขนมอบแบบมาตรฐานสากล การออกแบบขนมอบที่ใช้ในโอกาสต่างๆ การพัฒนาการผลิตขนมอบ และการส่งเสริมการขาย มีการฝึกปฏิบัติงานหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต