เมนูหลัก

HM.424BAKERY PRODUCTION AND SERVICE
จร.424การผลิตและบริการขนมอบ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.08:30-10:30R.C 1052C45450M 
  พ.10:30-12:30RBAKERY2L      
อาจารย์: อาจารย์ณเดช พิมพ์พิพัฒน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี45-45-0
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IHM223 
  021 พ.13:30-15:30R.C 1052C30030W 
  พ.15:30-17:30RBAKERY2L      
อาจารย์: อาจารย์ณเดช พิมพ์พิพัฒน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-0-30
สอบปลายภาค:
Course Description
ความสำคัญ รูปแบบ ลักษณะของขนมอบในการบริการอาหาร เครื่องดื่ม และการจัดเลี้ยงของโรงแรม การคัดสรรวัตถุดิบในการทำขนมอบ การทำขนมอบแบบมาตรฐานสากล การออกแบบขนมอบที่ใช้ในโอกาสต่างๆ การพัฒนาการผลิตขนมอบ และการส่งเสริมการขาย มีการฝึกปฏิบัติงานหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต