เมนูหลัก

PA.5205PUBLIC FISCAL MANAGEMENT
รป.5205การบริหารการคลังสาธารณะ
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ปริญญาโท
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  510 อา.09:00-19:0016031C352312W 
อาจารย์: ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาแนวคิดการบริหารระบบการคลังสาธารณะ ระบบงบประมาณ การบริหารรายรับและรายจ่ายของรัฐบาล ภาษีอากร หนี้สาธารณะ และรายจ่ายสาธารณะ การดำเนินนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และนโยบายด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
การกระจายรายได้และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการบริหารและบทบาทของสถาบันการเงินที่มีต่อการพัฒนาประเทศ โดยเน้นที่สภาพปัญหาของสถาบันภาครัฐของประเทศไทยเป็นกรณีศึกษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต