เมนูหลัก

PA.5206LEADERSHIP AND ETHICS IN MANAGEMENT
รป.5206ภาวะผู้นำและจริยธรรมในการบริหาร
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ปริญญาโท
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  510 อา.09:00-19:0016031C352510W 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร
ดร.อิทธิกร ขำเดช
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาแนวคิดและหลักพื้นฐานเรื่องผู้นำ ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำยุคใหม่ รวมถึงหลักจริยธรรมในการบริหารและการจัดการ การเป็นผู้นำที่มีจริยธรรมและการบริหารผู้ตามอย่างมีคุณธรรม
โดยเฉพาะการบริหารงานขององค์การในภาครัฐ โดยเน้นสภาพและปัญหาของการบริหารสถาบันภาครัฐของไทยมาเป็นกรณีศึกษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต