เมนูหลัก

PA.6000THESIS
รป.6000วิทยานิพนธ์
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต12 (0-0-36)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ปริญญาโท
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  510 อา.08:00-19:0016061C550W 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร
สอบปลายภาค:
Course Description
ค้นคว้าจากตำรา บทความทางวิชาการ วารสาร เอกสาร งานวิจัย โดยผ่านคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จัดทำเป็นเอกสารทางวิชาการและนำเสนอต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และจัดทำรูปเล่มสมบูรณ์และผลงานวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการเผยแพร่ หรือตีพิมพ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต