เมนูหลัก

PPM 7001ENGLISH FOR EXECUTIVES
นสก 7001ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-2-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ปริญญาเอก
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  510 ส.18:00-21:0016051C15105W 
อาจารย์: ดร.วรรณนภา วามานนท์
สอบปลายภาค:
  520 อา.09:00-12:0016031C220W 
อาจารย์: ดร.วรรณนภา วามานนท์
สำรองสำหรับ:ปริญญาเอก ทุกชั้นปี2-2-0
สอบปลายภาค:
Course Description
พัฒนาทักษณะการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น ความรู้ความเข้าใจหลักการใช้ภาษา การอ่านเอกสารบทความ การเขียนบทความ การนำเสนอและการสนทนาในประเด็นต่าง ๆ สอดคล้องสาขาวิชานโนบายสาธารณะและการจัดการหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต