เมนูหลัก

PPM 8002ADVANCED QUANTITATIVE RESEARCH METHODOLOGY
นสก 8002ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณชั้นสูง
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-2-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ปริญญาเอก
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  510 อา.09:00-16:0016031C514W 
  ส.09:00-16:0016031C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉนวน เอื้อการณ์
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาและพัฒนาทักษะการวิจัยเชิงปริมาณ การกำหนด ติดตามและประเมินนโยบายสาธารณะ การกำหนดประเด็นปัญหานโยบายสาธารณะสำหรับการวิจัย การออกแบบการวิจัย การกำหนดประชากรเป้าหมายการสร้างกระบวน
ทัศน์สำหรับปฏิบัติการวิจัย การตั้งสมมติฐาน การรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและเลือกใช้วิธีการทางสถิติตามลักษณะข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอรายงานการวิจัยเชิงปริมาณ เทคนิคการประเมินโครงการ การวัดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต