เมนูหลัก

PPM 8003ADVANCED QUALITATIVE RESEARCH METHODOLOGY
นสก 8003ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพชั้นสูง
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ปริญญาเอก
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  510 ส.09:00-12:0016051C1596W 
อาจารย์: ดร.อิทธิกร ขำเดช
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาและพัฒนาทักษะการวิจัยเชิงคุณภาพ ในลักษณะสนับสนุนในการวิจัยนโยบายสาธารณะและการจัดการ การออกแบบประยุกต์ในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการจัดการ การประเมินผลโครงการ เทคนิคต่าง ๆ ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์และการเขียนรายงานหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต