เมนูหลัก

PPM 8101SEMINAR ON CONTEMPORARY STATE POLICY
นสก 8101สัมมนานโยบายรัฐร่วมสมัย
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-2-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ปริญญาเอก
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  510 ส.13:00-16:0016051C1596W 
อาจารย์: ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาวิเคราะห์นโยบายด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ของรัฐ เพื่อกำหนดข้อเสนอแนะทางเลือกยุทธศาสตร์ เป้าหมายเชิงนโยบาย มาตรการด้านนโยบาย เครื่องมือด้านนโยบาย และ
แนวทางการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยใช้กรณีศึกษา การอภิปราย การวิจัย และการนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างลุ่มลึก


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต