เมนูหลัก

PPM 9001DISSERTATION COLLOQUIUM
นสก 9001เสวนาดุษฎีนิพนธ์
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หน่วยกิต0 (0-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ปริญญาเอก
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  510 ส.13:00-16:0016031C1091W 
อาจารย์: ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
สอบปลายภาค:
Course Description
นักศึกษานำเสนอ แนวความคิดหรือเค้าโครงการวิจัย เพื่อจัดทำเป็นดุษฎีนิพนธ์ เพื่ออภิปรายร่วมกันกับนักศึกษาและคณาจารย์ที่สนใจ แล้วรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปปรับปรุงเค้าโครงการวิจัยเพื่อจัดทำเป็นเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยต่อไปหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต