เมนูหลัก

IE.213THERMOFLUIDS
วอ.213อุณหพลศาสตร์ของไหล
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R42082C30921M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ มูลวรรณ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-9-21
30-0-30
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = ME.211 
  890 ส.13:00-14:30R42122C30273W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ มูลวรรณ
อาจารย์กรกฏ เกื้อมา
อาจารย์สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง
ดร.ปริญญา บุญมาเลิศ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
30-0-30
30-5-25
30-22-8
สอบปลายภาค:
  910 อา.15:00-21:00R27292C301317W 
อาจารย์: อาจารย์ชัยพล ผ่องพลีศาล
สอบปลายภาค:
Course Description
เทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้นหลักการและนิยามพื้นฐานคุณสมบัติและสถานะของสารบริสุทธิ์งานและความร้อนกฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ระบบคงมวลและระบบคงปริมาตรกลศาสตร์ของของไหลเบื้องต้นคุณสมบัติของของไหลกฎการอนุรักษ์มวลโมเมนตัมและพลังงาน
สมดุลสถิตย์ของของไหลสมการของแบร์นูลยีสนามการไหลการไหลแบบทรงตัวและไม่อัดตัวได้ การถ่ายเทความร้อนเบื้องต้นการนําการพาและการแผ่รังสีความร้อน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต