เมนูหลัก

IE.213THERMOFLUIDS
วอ.213อุณหพลศาสตร์ของไหล
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R28202C50644W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ มูลวรรณ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
50-0-50
50-6-44
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2724
Course Description
เทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้นหลักการและนิยามพื้นฐานคุณสมบัติและสถานะของสารบริสุทธิ์งานและความร้อนกฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ระบบคงมวลและระบบคงปริมาตรกลศาสตร์ของของไหลเบื้องต้นคุณสมบัติของของไหลกฎการอนุรักษ์มวลโมเมนตัมและพลังงาน
สมดุลสถิตย์ของของไหลสมการของแบร์นูลยีสนามการไหลการไหลแบบทรงตัวและไม่อัดตัวได้ การถ่ายเทความร้อนเบื้องต้นการนําการพาและการแผ่รังสีความร้อน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต