เมนูหลัก

SS.102INTRODUCTION TO BIOCHEMISTRY
วก.102ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีวเคมี
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R39103C15013119M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์
อาจารย์พรชัย ลีน้อย
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี150-126-24
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
5 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2732
5 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
5 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
หมายเหตุ: =SS.104 
  020 อ.09:00-12:00R39092C20713W 
  พฤ.09:00-12:00RN/AN/AC      
อาจารย์: อาจารย์วรรธนะ ทรัพย์ประเสริฐ
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2732
หมายเหตุ: รายวิชานักศึกษารุ่นที่ 3 
Course Description
ความรู้เบื้องต้นในร่างกายมนุษย์ เกี่ยวกับกระบวนการทางเคมีในสิ่งมีชีวิต ตลอดจน สิ่งที่เกี่ยวกับการควบคุมสสารในระดับต่าง ๆกฎของชีวเคมีในการสร้างและเปลี่ยนแปลงสารชีวโมเลกุลภายใน
เซลล์ที่เรียกว่า กระบวนการเมแทบอลิซึม การควบคุมการทำงานของเอนไซม์ และโคเอนไซม์ ระบบของพลังงานเคมีในสิ่งมีชีวิต การสลายและการสังเคราะห์สารชีวโมเลกุลต่างๆ ที่มีความซับซ้อนของสิ่งที่มีชีวิต
Introduction in human body about chemical processes in living organisms, including control of living matter. The laws of biochemistry govern all living organisms and living cells processes. By controlling information flow through biochemical
signaling and the flow of chemical energy via enzyme-coenzyme catalyzed reactions through metabolism: biochemical processes give rise to the complexity of life.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต