เมนูหลัก

SS.101INTRODUCTION TO SPORTS SCIENCE
วก.101ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R24142C1008119M 
อาจารย์: อาจารย์พัชรศักดิ์ จันทะชารี
อาจารย์วรรธนะ ทรัพย์ประเสริฐ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี100-80-20
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
1 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
1 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
1 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
  020 จ.13:00-16:00R24142C13011713M 
อาจารย์: อาจารย์วรรธนะ ทรัพย์ประเสริฐ
อาจารย์พัชรศักดิ์ จันทะชารี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี130-117-13
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2423
1 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
1 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
1 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
1 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
  030 จ.09:00-12:00RN/AN/AC301218W 
  จ.13:00-16:00R24142C      
อาจารย์: อาจารย์วรรธนะ ทรัพย์ประเสริฐ
อาจารย์พัชรศักดิ์ จันทะชารี
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
หมายเหตุ: รายวิชานักศึกษารุ่นที่ 3 
Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา ลักษณะงาน โอกาสในงานอาชีพโดยตรงและสายอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรู้เบื้องต้นในสาขาสรีรวิทยาการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา จิตวิทยาการกีฬา การโค้ชกีฬา นันทนาการศาสตร์ การจัดการและเทคโนโลยีทางการกีฬา

General knowledge of sports science; career path and other related professions; fundamental knowledge in sports physiology, sports psychology, sports pedagogy, recreation science, sports management, and sports technology.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต