เมนูหลัก

SS.103FUNDAMENTALS IN CELL BIOLOGY
วก.103เซลล์ชีววิทยาพื้นฐาน
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R39023C60537M 
อาจารย์: อาจารย์วรรธนะ ทรัพย์ประเสริฐ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-53-7
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2728
21 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2732
21 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2729
หมายเหตุ: =SS.102 
Course Description
โครงสร้างและส่วนประกอบของเซลล์ คุณสมบัติทางสรีรวิทยาและออร์แกแนนล์ของเซลล์ ปฏิกิริยาต่อสิ่งแวดล้อม วงจรชีวิต การแบ่งตัวและจนถึงการตายในระดับโมเลกุล การค้นคว้าชีววิทยาของเซลล์ครอบคลุมทั้งสิ่งที่มีชีวิตเซลล์เดียว
อาทิเช่น แบคทีเรียและโปรโตซัว รวมถึงสิ่งที่มีชีวิตที่มาจากหลายๆ เซลล์รวมกันอย่าง เช่น มนุษย์
The structure and components of the cell, physiological properties, and organelles, interactions with their environment, life cycle, division and death at molecular level. Cell biology research encompasses varieties of
single-celled organisms like bacteria and protozoa as well as various specialized cells in multicellular organisms such as human.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต