เมนูหลัก

SS.205BASIC PHYSIOLOGY OF EXERCISE
วก.205สรีรวิทยาการออกกำลังกายพื้นฐาน
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.08:30-10:30R39023C705119M 
  อ.10:30-12:30R39023L      
อาจารย์: อาจารย์นันท์ชนก เปียแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี70-51-19
สอบปลายภาค: 28 ก.ย. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
หลักพื้นฐานของสรีรวิทยาการออกกำลังกาย พลังงานที่ใช้ในการออกกำลังกาย ปัจจัยที่มีผลต่อการออกกำลังกาย ผลของการออกกำลังกายต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางสรีรวิทยาของระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และระบบต่อมไร้ท่อ รวมทั้งปฏิบัติการออกกำลังกายที่มีความสัมพันธ์กับระบบต่างๆ
Principles of exercise physiology; energy used in exercise; factors affecting exercise; effects of exercise on changes and adaptation of various physiological systems, e.g., muscular,
skeletal, nervous, cardiovascular, respiratory, digestive and endocrine systems as well as exercise physiology laboratory that related various systems.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต