เมนูหลัก

SS.206FUNDAMENTALS IN SPORTS MEDICNE
วก.206เวชศาสตร์การกีฬาพื้นฐาน
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R39103C45378M 
อาจารย์: อาจารย์พรชัย ลีน้อย
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี45-37-8
สอบปลายภาค: 27 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2720
27 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
  020 อ.13:00-16:00R39103C402515M 
อาจารย์: อาจารย์พรชัย ลีน้อย
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-25-15
สอบปลายภาค: 27 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2721
27 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2720
หมายเหตุ: = HA.113 
Course Description
หลักการ ความหมาย ขอบข่าย บทบาท และความสำคัญของเวชศาสตร์การกีฬาในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ปัญหา สาเหตุ ชนิด วิธีป้องกันและดูแลรักษาเบื้องต้นสำหรับการบาดเจ็บทั้งในบุคคล
ทั่วไป เด็ก สตรี และผู้สูงอายุ การเตรียมตัวและวิธีดูแลทีมในด้านเวชศาสตร์กีฬา สารต้องห้ามในกีฬาและความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
Principles, meaning, scope, role and importance of sports medicine in sports and exercise activities. Problems, cause, type, prevention and basic treatments in sports and exercise injuries in general adult, children, female and elderly.
Sports medicine team preparation and management. Prohibited substances and methods in athletes, and knowledge of basic life supports.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต