เมนูหลัก

SS.208SPORTS PSYCHOLOGY
วก.208จิตวิทยาการกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R39023C60546M 
อาจารย์: อาจารย์ชฎาพันธุ์ สุวรรณเนตร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-54-6
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
17 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
17 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
Course Description
ทฤษฎีทางจิตวิทยาการกีฬาเพื่อการประยุกต์ใช้พลังจิตเพี่อสร้างสมรรถนะทางกีฬาให้สูงขึ้นในการฝึกซ้อมและแข่งขัน ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลกระทบต่อสมรรถนะทางกีฬา ได้แก่ อารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรม การเรียนรู้ สภาวะทางกาย สิ่งเร้าและความวิตกกังวล
ความเครียด ความตื่นเต้น การจัดการความเครียด แรงจูงใจ ความตั้งใจ สมาธิ ความร่วมมือในทีมกีฬา และภาวะผู้นำ รวมถึงเทคนิคการทดสอบ การวัด และ การประเมินทางจิตวิทยาการกีฬา การฝึกทักษะในการตั้งเป้าหมาย และสร้างพลังจิตด้วยการฝึกสมาธิ
Theories of sports psychology to apply psychic power to increase sports performance in training and competition. Factors influencing sports performance, e.g., emotion, feelings,
behavior, learning, perception, physical stimulating issues, stress, anxiety, stress management, motivation, attention, meditation, teamwork and leadership, including technical assessment, measurement and evaluation in sports psychological skills
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต