เมนูหลัก

SS.210PHYSICAL FITNESS TESTING
วก.210การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.08:30-10:30R39022C40319M 
  จ.10:30-12:30R39032L      
อาจารย์: ดร.ณัฐฐาพร อะวิลัย
อาจารย์ชฎาพันธุ์ สุวรรณเนตร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-31-9
สอบปลายภาค:
  021 จ.13:00-15:00R39022C50419M 
  จ.15:00-17:00R39032L      
อาจารย์: ดร.ณัฐฐาพร อะวิลัย
อาจารย์ชฎาพันธุ์ สุวรรณเนตร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี49-40-9
รหัส 630901404295
สอบปลายภาค:
Course Description
ความรู้และหลักการเกี่ยวกับการทดสอบความสมบูรณ์แข็งแรงทางกาย ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบและแบบทดสอบสมรรถภาพด้านต่างๆ
วิธีการทดสอบทางกายโดยใช้เครื่องมือ ทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ และในภาคสนาม รวมถึงการแปลผลการทดสอบทางกาย
Knowledge and principle of physical fitness testing, meaning, importance, components, and types of physical fitness testing,
testing methos by using scientific instrument in a laboratory and field test including interpretation of testing results
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต