เมนูหลัก

SS.311GENERAL ASPECTS OF SPORTS BIOMECHANICS
วก.311ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับชีวกลศาสตร์การกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.13:00-16:00R39022C60537M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย โชติดาว
อาจารย์วรรธนะ ทรัพย์ประเสริฐ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-53-7
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักกลศาสตร์พื้นฐานในการเคลื่อนไหวแบบต่างๆของมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่าง การใช้แรง ความเร็ว ความเร่ง โมเมนตัน และความสมดุล
มาใช้ร่วมกันกับการทำงานของกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการออกกำลังกายและกีฬา
Basic mechanical in human body movement. The relationship between force velocity acceleration momentum and balance connection with musculoskeletal and joint working to improvement performance in sports and exercise

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต