เมนูหลัก

SS.312SPORTS TECHNOLOGY
วก.312เทคโนโลยีการกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R39102C60528M 
อาจารย์: ดร.บุญศักดิ์ หล่อพิพัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-52-8
สอบปลายภาค: 18 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2720
18 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
18 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2721
Course Description
ความหมาย ความสำคัญ บทบาท ประเภท และตัวอย่างเทคโนโลยีการกีฬา การประยุกต์ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การค้นคว้าและอภิปรายความรู้ข้างต้น

Definition, importance, roles, types and examples of sports technology, application of science and technology for sports training
and competition, knowledge related to sports instrument and equipment, searching and discussing related to mentioned aspects.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต