เมนูหลัก

SS.222PHYSICAL FITNESS CONDITIONING
วก.222การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.13:00-15:00R39023C60528M 
  อ.15:00-17:00R39022L      
อาจารย์: อาจารย์ปกรณ์ ฉูตรสูงเนิน
ดร.ณัฐฐาพร อะวิลัย
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-52-8
สอบปลายภาค: 14 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2727
14 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2729
14 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2728
Course Description
องค์ประกอบและปัจจัยต่างๆ ในการฝึกความสมบูรณ์แข็งแรงทางกายที่มีผลต่อการพัฒนาความสามารถของบุคคลทั่วไป ประกอบด้วยหลักการออกกำลังกาย เพศ อายุ น้ำหนัก รูปร่าง อุณหภูมิ อาหาร หลักการฝึกในแต่ละด้าน การวางแผนและวิธีการฝึกเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

Components and factors of physical fitness training that affect performance improvement of general people: principle of exercise, sex, age, weight, body size, temperature, food, and etc.
Physical training principle on each component. Training program and methods to enhance physical performance.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต