เมนูหลัก

SS.223GROUP EXERCISE TRENDS 1
วก.223ออกกำลังกายตามกระแสนิยม 1
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.09:00-10:00R39032C30300M 
  จ.10:00-12:00R39032L      
อาจารย์: อาจารย์ชฎาพันธุ์ สุวรรณเนตร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-30-0
สอบปลายภาค: 15 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2720
15 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
  021 จ.13:00-14:00R39032C30219M 
  จ.14:00-16:00R39032L      
อาจารย์: อาจารย์ชฎาพันธุ์ สุวรรณเนตร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-21-9
สอบปลายภาค: 15 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2721
15 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2720
หมายเหตุ: = SS.312 V.1/IGE421 
Course Description
ความรู้ทั่วไป เทคนิค และทักษะเบื้องต้นของการออกกำลังกายกลุ่มด้วยเสียงเพลงในรูปแบบที่หลากหลาย สามารถวิเคราะห์และออกแบบการออกกำลังกายด้วยเสียงเพลงขั้นพื้นฐาน โดยอาศัย หลักวิทยาศาสตร์การกีฬา

General knowledge, techniques and basic skills in group exercises via rhythm or beat of songs with wide varieties of music styles; analysis and design exercise programs with fundamental musical rhythms based on sport science principles.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต