เมนูหลัก

SS.231SPECIFIC KNOWLEDGE OF INDIVIDUAL SPORTS
วก.231ความรู้เฉพาะทางกีฬาประเภทเดี่ยว
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.09:00-10:00R39032C60537M 
  พฤ.10:00-12:00RSport122L      
อาจารย์: อาจารย์กรวิรัตน์ ก. วิจิตรฐะพันธุ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-53-7
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2564 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
ความรู้เฉพาะทางกีฬาประเภทเดี่ยว (ได้แก่ เทนนิส แบดมินตัน ว่ายน้ำ หรือกีฬาประเภทเดี่ยวที่เป็นที่นิยมอื่นๆ) ประกอบด้วย ทักษะเบื้องต้น เทคนิค การฝึกซ้อม
การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา กลยุทธ์และยุทธวิธีในการแข่งขัน รวมทั้งกติกาและมารยาทในการแข่งขัน
Specific knowledge of individual sports (e.g., tennis, badminton, swimming or other popular individual sports) including basic skills, technique
, specific training, analysis and application of sports science technology, strategies and tactics in competition; rules and etiquette in competition.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต