เมนูหลัก

SS.333PRINCIPLE AND PHILOSOPHY OF SPORTS TRAINING
วก.333หลักการและปรัชญาการฝึกกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R39032C60519M 
อาจารย์: อาจารย์ปกรณ์ ฉูตรสูงเนิน
อาจารย์พรชัย ลีน้อย
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-51-9
สอบปลายภาค:
Course Description
ความหมาย หลักการ และวิธีการใช้เทคนิคการฝึกและการโค้ชกีฬาในรูปแบบต่างๆ การวางแผนโปรแกรมการฝึกและการโค้ชกีฬา โปรแกรมการฝึกและการโค้ชกีฬาทั้งก่อนฤดูการแข่งขัน ระหว่าง และหลังฤดูการแข่งขัน
การประเมินผลโปรแกรมการฝึกและโค้ชกีฬา การวิเคราะห์ขอบข่ายและคุณค่าของหลักการและปรัชญาในการฝึกและการโค้ชกีฬา โดยอาศัยแนวโน้มของหลักปรัชญาในปัจจุบัน ศาสตร์และศิลป์ในการฝึกและโค้ชกีฬา
Definition, principles and types of training and sports coaching techniques; planning for training and coaching programs; training and sports coaching programs before, during and after competition season; evaluation
of training and sports coaching programs. Analysis of scope and value of principles and philosophy of sports training and coaching by using the trends of current philosophy; sciences and arts in sports training and coaching
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต