เมนูหลัก

SS.334METHODS OF SPORTS TRAINING AND PERFORMANCE
วก.334กระบวนวิธีการฝึกกีฬาและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.13:00-15:00R39102C60519M 
  จ.15:00-17:00R39102L      
อาจารย์: อาจารย์ปกรณ์ ฉูตรสูงเนิน
อาจารย์พรชัย ลีน้อย
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-51-9
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2722
17 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2724
17 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2723
Course Description
การประยุกต์ความรู้ทางสรีรวิทยา ชีวกลศาสตร์ จิตวิทยาการกีฬา โภชนาการการกีฬา และหลักการฝึกทางด้านกีฬา เพื่อนำมาสู่การศึกษารายละเอียดที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการวางแผน
การฝึกซ้อมกีฬา และพัฒนาประสิทธิภาพในการแข่งขันกีฬาที่เฉพาะด้าน เพื่อส่งผลต่อการพัฒนากีฬาอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการประยุกต์ หลักทฤษฏีของการฝึกสู่การปฎิบัติในกีฬา
Application of knowledge in physiology, biomechanics, sports psychology, sports nutrition and principle of sports training to study important components in sports
training program and develop specific sports performance for systematic improvement by application of theories into practices in sports
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต