เมนูหลัก

SS.335SCOUTING AND GAME ANALYSIS
วก.335การสอดแนมแจงนับและวิเคราะห์เกม
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.13:00-17:00R39093C30300M 
อาจารย์: ดร.บุญศักดิ์ หล่อพิพัฒน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-30-0
สอบปลายภาค:
  021 อ.13:00-17:00R39092C30228M 
อาจารย์: ดร.บุญศักดิ์ หล่อพิพัฒน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-22-8
สอบปลายภาค:
Course Description
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้อนกลับในกระบวนโค้ชกีฬา ปัจจัยหลักในการ ประสบผลสำเร็จของกีฬาประเภทต่างๆภายใต้กรอบของกติกา
เทคนิคและแทคติคในการฝึกซ้อมและแข่งขัน การฝึกสร้างทักษะในการสอดแนมแจงนับและวิเคราะห์เกม สรุปผล และป้อนกลับให้กับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และการบริหารจัดการ โดยใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์เกม
Knowledge, understanding about feedback in coaching process and key success factors in various categories of sports within the framework of laws of the game, techniques and tactics in training and
competition including skill training in scouting and game analysis, summarizing and providing feedback to athletes, coaches, and management by using game analysis technology.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต