เมนูหลัก

SS.341STATISTICS AND RESEARCH METHODOLOGY FOR SPORTS SCIENCE
วก.341สถิติและระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R39023C55496M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ แสงนิล
อาจารย์ปกรณ์ ฉูตรสูงเนิน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี55-49-6
สอบปลายภาค:
Course Description
สถิติประเภทต่าง ๆ การคำนวณ การแปลผล และนำไปใช้ในระเบียบวิธีวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การเลือกหัวข้อวิจัย วิธีวิทยาการวิจัย
อันประกอบด้วยการตั้งสมมติฐาน การสุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มศึกษา การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการแปลผล และการสรุปผล
Statistics, its classification, calculation, interpretation and application in research methodology in the field of sports science;
selection of research and topics; research methodology including hypothesis development, randomization, group selection, data collection and analysis, interpretation and conclusion.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต