เมนูหลัก

SS.442LEGAL AND ETHICAL ISSUES IN SPORTS
วก.442กฎหมายและจริยธรรมด้านการกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R29052C504010W 
อาจารย์: อาจารย์เลขวิทย์ สมสุข
อาจารย์สมพร ไชยสงคราม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-40-10
สอบปลายภาค: 28 ก.ย. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
ความหมายของคุณธรรม-จริยธรรม จริยธรรมพื้นฐานสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการกีฬา ความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ บทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพด้านกีฬาและการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับกฎหมายไทย กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกีฬาและสุขภาพ พระราชบัญญัติและระเบียบข้อบังคับขององค์กรกีฬา การเจรจาต่อรองสัญญาและข้อตกลงด้านการกีฬา ลิขสิทธิ์ และการอนุญาโตตุลาการ
The meaning of ethics and profession ethics in sports, awareness on responsibility, the role of sports and fitness practitioner in relation to the Thai law, civil and commercial code,
business law related to sports and health, act of parliament and regulation related to sports, sports contract negotiation and agreement, rights and arbitration.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต